گنجور

 
عطار

بخش ۱ - المقالة السابعة و الثلثون: سالک آتش دل شوریده حال

بخش ۲ - الحكایة ‌و التمثیل: بوعلی دقاق آن شیخ جهان

بخش ۳ - الحكایة ‌و التمثیل: کاملی گفتست کز بیم گناه

بخش ۴ - الحكایة ‌و التمثیل: خواندمحمود را سر بی خویشئی

بخش ۵ - الحكایة ‌و التمثیل: یک شبی میگفت یحیی ابن المعاد

بخش ۶ - الحكایة ‌و التمثیل: در رهی میشد سلیمان با سپاه

بخش ۷ - الحكایة ‌و التمثیل: در مناجات آن بزرگ کاردان

بخش ۸ - الحكایة ‌و التمثیل: یوسف صدیق در زندان شاه

بخش ۹ - الحكایة ‌و التمثیل: کرد محمود از برای احترام

بخش ۱۰ - الحكایة ‌و التمثیل: در رهی میرفت بس زیبا زنی

بخش ۱۱ - الحكایة ‌و التمثیل: رفت دزدی در سرای رابعه

بخش ۱۲ - الحكایة ‌و التمثیل: شد مگر معشوق طوسی ناتوان

بخش ۱۳ - الحكایة ‌و التمثیل: بود محمود و حسن در بارگاه