گنجور

فی‌وصف حاله

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر
 

فی وصف حاله

گفتهٔ دانای دین هنگام نزع

پند ارسطاطالیس بر اسکندر هنگام مردن او

صوفی که از مردان حق سخن می‌گفت و خطاب پیری به او

گفتار مردی راه‌بین هنگام مرگ

گفتهٔ پاک‌دینی که سی‌سال عمر بی‌خود می‌گذارد

گفتار شبلی که پس از مردن به خواب جوانمردی آمد

سال پیری راهبر از روحانیانی که نقد از هم می‌ربودند

حکایت ابوسعید مهنه با مستی که به در خانقاه او آمد

پاسخ عزیزی به سالات پروردگار در روز حشر

گفتار نظام الملک در حال نزع

سال سلیمان از موری لنگ

حکایت ابوسعید مهنه با قایمی که شوخ بر بازوی او می‌آورد