گنجور

بخش یازدهم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة الحادی عشر

جواب پدر

(۱) حکایت آن مرد که در بادیه تجرید می‬کرد

(۲) حکایت آن دیوانه که تابوتی دید

(۳) حکایت گفتار پیغامبر در طفل نوزاد

(۴) حکایت حسن و حسین رضی الله عنهما

(۵) حکایت شبلی با سائل رحمه الله

(۶) حکایت سلطان محمود با ایاز در گرمابه

(۷) حکایت شیخ بایزید و آن قلّاش که او را حدّ می‬زدند

(۸) حکایت عبدالله مبارک با غلام

(۹) حکایت حبشی که پیش پیغامبر آمد

(۱۰) حکایت آن مرد که عروس خود را بکر نیافت

(۱۱) حکایت اسکندر و کلمات حکیم بر سر او

(۱۲) حکایت دیوانه

(۱۳) حکایت حسن بصری و شمعون