گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار

بخش ۱ - المقاله الثانی عشر: الا ای سر به غفلت در نهاده

بخش ۲ - الحکایه و التمثیل: یکی دیوانه‌ای استاد در کوی

بخش ۳ - الحکایه و التمثیل: بر محمود شد دیوانه‌ای خوار

بخش ۴ - الحکایه و التمثیل: غلامی با طبق می‌رفت خاموش

بخش ۵ - الحکایه و التمثیل: حکیمی را یکی زر در بدل زد

بخش ۶ - الحکایه و التمثیل: مگر می‌کرد درویشی نگاهی

بخش ۷ - الحکایه و التمثیل: شنودم من که غولی روستایی

بخش ۸ - الحکایه و التمثیل: چنین گفته‌ست آن پیر پر اسرار

بخش ۹ - الحکایه و التمثیل: به منبر بر امامی نغز گفتار

بخش ۱۰ - الحکایه و التمثیل: شبی آن پیر زاری کرد بسیار

بخش ۱۱ - الحکایه و التمثیل: چنین گفته‌ست آن دریای پر نور

بخش ۱۲ - الحکایه والتمثیل: بر آن پیر زن شد مرد مهجور

بخش ۱۳ - الحکایه و التمثیل: عزیزی گفت از عرش دل افروز

sunny dark_mode