گنجور

 
آشفتهٔ شیرازی

چیست آن رخساره در مشکین نقاب

دل دل شب مینماید آفتاب

زلف چون چوگان رستم در مصاف

تیر مژگان ناوک افراسیاب

در زنخدان چاه دارد یوسفم

بر سر چه طره اش مشکین طناب

توسن نازت بود در زیر زین

من کنم از حلقه چشمت رکاب

دائمت با غیر هستی مهربان

باری از من کم مکن خشم و عتاب

مهر و مه با تو چو ذره پیش مهر

سلسبیلت بالبان موج سراب

خسروان از عهد آدم تاکنون

بنده و تو خسرو مالک رقاب

بوترابی و به کویت بارها

عرش گفته لَیتَنی کُنتُ تُراب

چون حساب حشر با حیدر بود

غم مدار آشفته از روز حساب