گنجور

 
اهلی شیرازی

آه ازین گردون دون کزوی کسی دلشاد نیست

داد کز بیدار او هرگز دلی آزاد نیست

سر و نازی گر بر آردهم خود از بیخش کند

هیچ کار چرخ بی بنیاد بر بنیاد نیست

بسکه از مرگ جوانان خانه ویران میکند

در کهن دیر جهان یک خانه آباد نیست

گر چه ازدیاد کسی هرگز نشد بیداد او

اینچنین ظلمیکه کرد انبار کسرا کسرا یاد نیست

سروقد میرزا محمود ازین گلشن بکند

چاره مرغ دل بیچاره جز فریاد نیست

جان شیرین را بتلخی داد آن نخل کرم

تلخی جان داد شیرین کم از فرهاد نیست

گرچه فرهاد از غم شیرین بسی حسرت کشید

عاقبت ناکام رفت اینظلم را کس یاد نیست

اهل دل آمرزش او از خدا خواهند و بس

قدسیانرا روز و شب جز این دعا اوراد نیست

اهلی از دام اجل هرگز نشد ازاد کس

مرغ روح کس خلاص از دام این صیاد نیست