گنجور

غزلیات

 
ظهیر فاریابی
ظهیر فاریابی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع طوطیم در قفص از من شکری باز مگیر مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ر» است.

دسترسی سریع به حروف

ت | د | ر | م | ی

ت

شمارهٔ ۱: دلم چون بر سر زلف تو جان بست

شمارهٔ ۲: یار میخواره من دی قدحی باده به دست

شمارهٔ ۳: ز من چندانک می خواهی وفا هست

د

شمارهٔ ۴: ای به عیدی دلم به روی تو شاد

شمارهٔ ۵: گر گل رخسار تو عزم گلستان کند

شمارهٔ ۶: باز بر جانم فراقت پادشاهی می کند

ر

شمارهٔ ۷: ای همایون نظر،از من نظری باز مگیر

م

شمارهٔ ۸: من که هرشب بی خیالت دیده در خون کشم

ی

شمارهٔ ۹: گر سر کیسه وفابندی

شمارهٔ ۱۰: بگذشت ماه روزه به خیر و مبارکی