گنجور

 
رشیدالدین وطواط
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع بدست رنج و تیمار اوفتادست مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها « » است.

دسترسی سریع به حروف

ت | د | ن

ت

شمارهٔ ۱: از طرۀ تو غیرت مشک سیاه راست

شمارهٔ ۲: دلم در عاشقی زار اوفتادست

شمارهٔ ۳: ای راحت عیش ها وصالت

د

شمارهٔ ۴: با تو در سینه جان نمی گنجد

شمارهٔ ۵: جانا ، مرا غم تو بغایت همی رسد

شمارهٔ ۶: جانم از عشق تو می بخروشد

شمارهٔ ۷: جانا ، همه خطاب تو با من جفا بود

شمارهٔ ۸: رفت آن کم بر تو آبی بود

ن

شمارهٔ ۹: ای معجزات موسی بنموده از گریبان

شمارهٔ ۱۰: مشکست توده توده نهاده بر ارغوان