گنجور

 
وطواط

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «جانم از عشق تو می بخروشد» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ن

شماره ۱: از طره تو غیرت مشک سیاه راست

شماره ۲: دلم در عاشقی زار اوفتادست

شماره ۳: ای راحت عیش ها وصالت

شماره ۴: با تو در سینه جان نمی‌گنجد

شماره ۵: جانا ، مرا غم تو به غایت همی‌رسد

شماره ۶: جانم از عشق تو می بخروشد

شماره ۷: جانا ، همه خطاب تو با من جفا بود

شماره ۸: رفت آن که‌م بر تو آبی بود

شماره ۹: ای معجزات موسی بنموده از گریبان

شماره ۱۰: مشکست توده توده نهاده بر ارغوان

sunny dark_mode