گنجور

 
واعظ قزوینی

گرچه درد دل ما شرح و بیانی دارد

خامشی نیز عجب تیغ زبانی دارد

روزی اهل کرم، تازه رسد روز بروز

سفره دانست که دایم لب نانی دارد

مسلک عشق ندارد خطر گمشدگی

همچو سختی ره ما سنگ نشانی دارد

عینک دورنما بایدش از قطع نظر

در نظر هر که تماشای جهانی دارد