گنجور

 
ترکی شیرازی

ظلم و بیداد و عذر و جور و جفا

عادت روزگار غدار است

ظاهرش گوسفند قربانی ست

باطنش گرگ آدمی خوار است

پسری با پدر نکشته کسی

این عمل سخت زشت و دشوار است

در جهان حضرت حسینی نیست

ور نه شمر و یزید، بسیار است

 
 
 
sunny dark_mode