گنجور

 
ترکی شیرازی

بارالها! به حق شاه نجف

که بفرما ز لطف ممنونم

مدفنم را نجف نما و مکن

در سناپور هند، مدفونم

 
sunny dark_mode