گنجور

 
ترکی شیرازی

در کرب و بلا اگر شود مدفن من

در عز و شرف نیست کسی مانندم

چون خاک شوم زخاک من سبحه کنند

وانگه به سر دست بگردانندم

 
 
 
sunny dark_mode