گنجور

 
لبیبی

بنده شاعران اکنونم

آنشان باد جمله در . . .ونم

آن من نیز هم به . . . یکی

زانکه من از میانه بیرونم

آن من . . . و آن ایشان ریش

زانکه من شاعر دگرگونم

 
sunny dark_mode