ترکی شیرازی » دیوان اشعار » فصل پنجم - قطعه‌ها و تک‌بیتی‌ها » شمارهٔ ۸۶ - مدفنم را نجف نما

بارالها! به حق شاه نجف

که بفرما ز لطف ممنونم

مدفنم را نجف نما و مکن

در سناپور هند، مدفونم