گنجور

 
طغرای مشهدی

برنیاوردم سری از کهنه اوراق فلک

پشت دستی همچو ماه نو برین دفتر زدم

پی نمی بردم به مقصد، بی سفر کردن ز خویش

همچو آب از خود گذشتم، غوطه در گوهر زدم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode