گنجور

 
سوزنی سمرقندی

دو دسته کاغذ سعدی نواختم فرمود

بحسب خواجه مؤید شهاب دین احمد

اگر بمدح محمد همه سیه نکنم

هزار . . .یر خر اندر . . . س زن اسعد

 
جدول شعر