سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » قطعات » شمارهٔ ۱۵ - زن سعد

دو دسته کاغذ سعدی نواختم فرمود

به حسب خواجه مؤید شهاب دین احمد

اگر به مدح محمد همه سیه نکنم

هزار . . .یر خر اندر . . . س زن اسعد