گنجور

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۱ - مامورشدن امام بار دیگربه سفر عراق در روضه جدش به عالم واقعه

 

دگر شب به بدرود خیرالبشر (ع)

به سوی حرم رفت آن تاجور

دو تاکرد بالا زبهر نماز

همی سود رخ بردر بی نیاز

به درگاه یزدان برافراشت دست

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۲ - رفتن امام به بدرود قبر مادر و گفتگوی حضرت صدیقه با آن جناب

 

درآن تیره شب سروباغ رسول

روان شد به بدرود قبر بتول

بدان تربت ازدیده بگشاد –رود

به مادر فرستاد لختی درود

که ای مام نیک اختر مهربان

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۳ - بدرود امام(ع)با قبر مقدس برادر

 

بسی مویه ها کرد و پوزش نمود

چنان چون سزاوار آن شاه بود

چو ازکشور شب سوی مرز روز

بسیج سفر کرد گیتی فروز

به کاخ ولایت امام زمان

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۴ - دربیان آمدن جناب محمد حنفیه به خدمت امام

 

بیامد به نزد شه راستین

محمد گزین پور ضر غام دین

چو آمد به نزدیک فرخنده شاه

توگفتی قرین شد به خورشید ماه

دو تا کرد بالا و بوسید خاک

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۵ - آمدن زنان بنی هاشم

 

که ناگه رسیدند زار و نوان

برشاه دین هاشمی بانوان

همه مویه ساز و همه موی کن

همه دست غم برسر و سینه زن

شه آن بانوان را چو آنگونه دید

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۶ - نشان دادن امام زمین کربلا را

 

فراز زمین ها همه گشت پست

به فرمان آن داور حقپرست

سپس وادی کربلا شد بلند

بدیدش عیان بانوی مستمند

زمینی به چشم آمدش پر بلا

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۷ - رفتن علیا مکرمه زینب خاتون به بدرود قبر مطهر مادر بزرگوار خود

 

شنیدم سربانوان بهشت

بهین دخت زهرای مینو سرشت

شبی رفت افسرده و دل دژم

به بدرود مادر چمان ازحرم

چو برتربت پاک زهرا چمید

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۸ - در بیان مامور فرمودن امام(ع)حضرت ابوالفضل العباس را

 

چو روز دگر بر هیون سپهر

درخشنده هودج بیاراست مهر

خداوند دین داور حق پرست

زخلوتگه آمد به جای نشست

به بر خواند فرخنده عباس را

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۲۹ - درستودن ذوالجناح و سوار شدن امام برآن و بیرون رفتن از مدینه به عراق

 

بدش یادگار آن خداوند دین

یکی باره ازسید المرسلین

جهان تنگ درپیش یک گام او

براق شهادت زحق نام او

یکی گوی زر قرص خور در دمش

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۰ - آمدن گروه ملایکه به خدمت امام(ع)به یاری آن بزرگوار

 

چو از شهر یثرب شه تاجدار

برون آمد و ناشده رهسپار

ز فرخ سروشان چرخ برین

گروهی چمیدند سوی زمین

به دست ایزدی دشنه ها استوار

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۱ - آمدن گروه جنیان به خدمت امام علیه السلام

 

چو آنان برفتند ازگرد شاه

گروهی بیامد زجنی سپاه

به دست اندرون جمله راتیغ تیز

مراینان چون آنان بگفتند نیز

که ما جنیان دوستدار توایم

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۲ - ورود امام علیه السلام به مکه ی معظمه

 

چو روزی سه ازماه شعبان گذشت

زدیدار شه مکه پر نور گشت

همه مکیان پیشباز آمدند

به سوی خدیو حجاز آمدند

در پوزش ولابه کردند باز

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۳ - درذکر نامه های اهل کوفه و مضمون آنها

 

چنین بد گزین همه نامه ها

که بودی نبشته ابا خامه ها

که شاهنشها دادگر داورا

پدر تاجدارا نیا مهترا

یزید ستمکار بیدادگر

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۴ - ذکر نامزد فرمودن امام(ع)پسر عم خود

 

که مسلم بدش نام و بودش پدر

عقیل سرافراز فرخ گهر

چو آمد فرستاده ی شاه تفت

سوی شاه فرخ سپهدار رفت

شهنشه زمهرش بر خویش خواند

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۵ - رفتن جناب مسلم به مدینه ی طیبه

 

شدآنگه زبطحا زمین رهسپار

سوی تربت شاه یثرب دیار

چو روشن جهان بین آن هوشمند

بیفتاد بر بارگاه بلند

پیاده شد از اسب و خم داد یال

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۶ - ذکر راه گم کردن جناب مسلم و مردن آن دو نفر بلدی راهش از تشنگی

 

به هامون رسیدند چون ناگهان

ره کوفه ازچشمشان شد نهان

زلب تشنگی آن دو تن ره شناس

زدست اجل درکشیدند کاس

چو آن هردو را نامور مرده دید

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۷ - وارد شدن جناب مسلم به کوفه درخانه ی مختار وفادار

 

به ایوان مختار بردند رخت

که بد دوستدار شه نیکبخت

گرانمایه مختار روشن ضمیر

به جان و به دل گشت مهمان پذیر

به خاک ره مسلم سرفراز

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۸ - نامه نوشتن جناب مسلم به حضرت

 

پس آنگه به بیعت گشادنددست

به دست خدا در نهادند دست

شنیدم که افزونتر از صد هزار

نمودند بیعت بدو استوار

چو مسلم بدید آن همه اتفاق

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۳۹ - آگاه کردن دوستان یزید اورا از کار جناب مسلم

 

بزرگان که بودند درآن دیار

به پور معاویه بر دوستدار

نبشتند در نامه ی پور بند

بدان زشت کردار ناهوشمند

که مسلم به فرمان سبط رسول

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۴۰ - رسیدن نامه ی یزید به ابن زیاد دربصره

 

به پور زیاد آن بد اندیش دیو

رسانید فرمان شامی خدیو

عبیدالله زشت ناپاک رای

چو بر خواند آن نامه سر تابه پای

درآن دید بنوشته ای نامدار

[...]

الهامی کرمانشاهی
 
 
۱
۲
۳
۴
۲۱
sunny dark_mode