گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

کیوان علم سیاه بر دوش

در بندگی تو حلقه در گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

بر جمله جهان فشانم این نوش

فرزند عزیز خود کند گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر

 

آن فیض که ریزد او به یک جوش

دریاش نیاورد در آغوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

تا هرچه رسد ز نیش آن نوش

دارم به فریضه تن فراموش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

می‌باش چو خار حربه بر دوش

تا خرمن گل کشی در آغوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

روزی که هوای پرنیان پوش

خلخال فلک نهاد بر گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

لیلی به کرشمه زلف بر دوش

مجنون به وفاش حلقه در گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

یاقوت لبان در بناگوش

هم غالیه پاش و هم قصب پوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

آمد سوی کعبه سینه پرجوش

چون کعبه نهاد حلقه بر گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

می‌داشت پدر به سوی او گوش

کاین قصه شنید گشت خاموش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 

از مشغله‌های جوش بر جوش

هم گوشه گرفته بود و هم گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

 

مه را نگرفت کس در آغوش

این نکته مگر شدش فراموش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

می‌زد جگرش چو مغز برجوش

می‌خواند قصیدهای چون نوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

پذرفته که پیشت آورم نوش

پذرفته خویش کرده فرموش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی

 

غریدن تازیان پرجوش

کر کرده سپهر و ماه را گوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

گفتا سخن تو کردمی گوش

گر فقر نبودمی هم آغوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۶ - سخن گفتن مجنون با زاغ

 

صالح مرغی چو ناقه خاموش

چون صالحیان شده سیه‌پوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

باشد همه روزه گوش در گوش

با شوهر خویشتن هم آغوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

مجنون ز گزاف آن سیه کوش

بر زد ز دل آتشی جگر جوش

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

گر با دگری شدی هم‌آغوش

ما را به زبان مکن فراموش

نظامی
 
 
۱
۲