گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

زن چیست نشانه گاه نیرنگ

در ظاهر صلح و در نهان جنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

چندان سر خود بکوفت بر سنگ

کز خون همه کوه گشت گلرنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

تنگ آمد از این سراچه تنگ

شد نای گلوش چون دم چنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۱ - وداع کردن پدر مجنون را

 

چون چه مستان مدار در چنگ

بستان و بده چو آسیا سنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

مجنون ز نوای آن کج آهنگ

نالید و خمید راست چون چنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

وآن شیر سگان آهنین چنگ

کردند نخست بر وی آهنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

 

صد گونه ستاره شب آهنگ

بنموده سپهر در یک اورنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

 

از پره دشت سوی آن سنگ

گردی برخاست توتیا رنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

 

ای خون تو داده کوه را رنگ

ساکن شده چون عقیق در سنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۶ - نامه مجنون در پاسخ لیلی

 

یعنی ز من کلید در سنگ

نزدیک تو ای خزینه در چنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۶ - نامه مجنون در پاسخ لیلی

 

بر آلت خویشتن مزن سنگ

با لشگر خویشتن مکن جنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۶ - نامه مجنون در پاسخ لیلی

 

کی می‌بینم که لعل گلرنگ

بیرون جهد از شکنجه سنگ؟

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۹ - آگاهی مجنون از وفات مادر

 

نالید چنانکه در سحر چنگ

افتاد چنانکه شیشه در سنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون را

 

در رهگذری نشست دلتنگ

دور از ره دشمنان به فرسنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون را

 

نخلستانیست خوب و خوش رنگ

درهم شده همچو بیشه تنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی

 

در بر کشمت چو رود در چنگ

پنهان کنمت چو لعل در سنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۲ - آشنا شدن سلام بغدادی با مجنون

 

در جستن آن غریب دلتنگ

در بادیه راند چند فرسنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

می‌زیست در آن شکنجه تنگ

چون دانه لعل در دل سنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

چون شد نفسش به سینه در تنگ

زد شیشه باد بر سر سنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۴ - صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلی

 

آن نوحه که خون شود بدو سنگ

می‌کرد برآن عقیق گلرنگ

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳