گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

ای مقصد همت بلندان

مقصود دل نیازمندان

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۱ - آغاز داستان

 

نو رسته گلی چو نار خندان

چه نار و چه گل هزار چندان

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

شد صبح منیر باز خندان

خورشید نمود باز دندان

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

این نیست نشان هوشمندان

او خواه به گریه خواه خندان

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

گر ترسی از آه دردمندان

برکن ز چنین شکار دندان

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۶ - نامهٔ مجنون در پاسخ لیلی

 

سیراب کن بهار خندان

فریادرس نیازمندان

نظامی
 

سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی

 

او در من و من در او فتاده

خلق از پی ما دوان و خندان

انگشت تعجّب جهانی

از گفت و شنیدِ ما به دندان

سعدی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱ - باسم الملک الوهاب

 

ای جلوه گر بهار خندان

بینا کن چشم هوشمندان

امیرخسرو دهلوی
 

جامی » هفت اورنگ » لیلی و مجنون » بخش ۱ - آغاز

 

ای خاک تو تاج سربلندان

مجنون تو عقل هوشمندان

جامی
 

جامی » هفت اورنگ » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در معنی عشق صادقان و صدق عاشقان

 

زان گیر قیاس دردمندان

در جذبه عشق دلپسندان

جامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode