گنجور

اشعار مشابه

 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۰

 

ای خوانده کتاب زند و پازند

زین خواندن زند تا کی و چند؟

دل پر ز فضول و زند برلب

زردشت چنین نبشت در زند؟

از فعل منافقی و بی‌باک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو قبادیانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۴۲

 

ای روح صفات اهرمن بند

وی نوک سنان آسمان رند

در نعش و پرن زنند طعنه

نظم تو و نثرت ای خداوند

هر بیخ ستم که دهر بنشاند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۱۰

 

ای دیو سپید پای در بند!

ای گنبد گیتی! ای دماوند!

از سیم به سر یکی کله خود

ز آهن به میان یکی کمر بند

تا چشم بشر نبیندت روی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۷۹ - دماوندیۀ دوم

 

ای دیو سپید پای در بند

ای گنبد گیتی ای دماوند

از سیم به سر، یکی کله‌خود

ز آهن به میان یکی کمربند

تا چشم بشر نبیندت روی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۴۲

 

ای گشته جهان جان ز مدحت

همچون لب دلبران پر از قند

چون ابر و گل ست ظلم و انصاف

در عهد تو این گری و آن خند

یک روز به شب نشد که گردون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۶ - غم خان و مان

 

تا کی غم خان و مان و فرزند

چند انده نان و جامه تا چند

چندانکه درین جهانی ای شیخ

بر خویش گری و بر جهان خند


متن کامل شعر را ببینید ...

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۷

 

ایدل غم عشق ریشه ات کند

از کوی بتان تو رخت بربند

از تیر نظر بخون نشستی

ای دیده در نظر فروبند

تو مور و بود حریف تو پیل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۱۸

 

خالیست بر آن لبان دلبند

همچون مگسی نشسته بر قند

چندان به کرشمه شیوه ها کرد

تا کرد دلم به زلف پابند

از ما بربود صبر و آرام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۸

 

ای یازده امهات و نه آب

نازاده خلف تر از تو فرزند

قهر تو دو رخ نهاده بر زهر

لطف تو سه ضربه داده بر قند

شیر اجم از تو ریسمان صید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مجیرالدین بیلقانی
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۱

 

ای یازده امهات و نه باب

نازاده خلف تر از تو فرزند

قهر تو دورخ نهاده بر زهر

لطف تو سه ضربه داده برقند

شیراجم از تو آسمان صید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اثیر اخسیکتی