گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۰

 

هردم که مرا گرفته خاموش

پیچیده به عافیت چو فرغند

رودکی سمرقندی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۶۵ - در ستایش امیر ابونصر فارسی

 

ای آن که فلک نصرت الهی

بر کنیت و نامت نثار دارد

هر چیز که گیتی بدان بنازد

از همت تو مستعار دارد

از عدل تو دین سرفراز گردد

[...]

مسعود سعد سلمان
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳۶ - در مدح رکن الدین صاعد و توصیف قلم

 

ای سعد فلک ترا مساعد

اعدای ترا فلکه معاند

ای آنکه طراز دوش گردون

رکن الدین بوالعلاست صاعد

فهرست معالی و معانی

[...]

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

ای کینت و نام تو موید

بوالقاسم وانگهی محمد

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

تاریخ عیان که داشت با خود

هشتاد و چهار بعد پانصد

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

 

در دزدی من حلال بادش

بد گفتن من وبال باشد

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی

 

پالان گریی به غایت خود

بهتر ز کلاه‌دوزی بد

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

بسیار بر آهوان دعا کد

وانگاه ز دامشان رها کرد

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

لیلیش طپانچه‌ای چنان زد

کافتاد چو مرده مرد بی خود

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

پیرامن او دویدن دد

بود از پی کسب روزی خود

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

 

چون فرد روان ستاره فر

بر فرق جنوب جلوه می‌کرد

نظامی گنجوی
 

ظهیری سمرقندی » سندبادنامه » بخش ۳۷ - داستان گنده پیر و مرد جوان با زن بزاز

 

کم قتیل کما قتلت شهید

ببیاض الطلی و ورد الخدود

آن شد که دلم به هر دری شد

هر لحظه اسیر دلبری شد

دل بر تو نهادم و برین قول

[...]

ظهیری سمرقندی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۷۹ - وله ایضا

 

عشّاق که قدر دل شناسند

دل از غم یار بر نگیرند

وان رهروان که راه دانند

پای از سر خار برنگیرد

وان دلداران که جانسپارند

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

عراقی » لمعات » لمعۀ هفتم

 

آن را که بخود وجود نبود

او را ز کجا جمال باشد؟

عراقی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

وان دیده بخت جاودانی

آخر نه به روی آن پری بود

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

در مجلس و بزم شاه اعظم

آخر نه به روی آن پری بود

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

آن دم که بماند جان ما دنگ

آخر نه به روی آن پری بود

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

افتاده دلم میان راهی

آخر نه به روی آن پری بود

جلال الدین محمد مولوی
 
 
۱
۲
۳
۶