گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۷۴ - در تمثیل

 

خصم تو و قاعدهٔ ملک تو

آن شده از بدو جهان مستقیم

چون دو بنا بود برافراشته

وان دو یکی محدث و دیگر قدیم

زلزلهٔ قهر توشان پست کرد

[...]

انوری ابیوردی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱۴ - در مدح قوام الدین

 

ای ز نظیر تو زمانه عقیم

وی ز نهیبت دل اعدا دونیم

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ - آغاز سخن

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان

 

از پی تست اینهمه امید و بیم

هم تو ببخشای و ببخش ای کریم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

 

باد یمانی به سهیل نسیم

ساخته کیمخت زمین را ادیم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۸ - خلوت دوم در عشرت شبانه

 

پای سهیل از سر نطع ادیم

لعل فشان بر سر در یتیم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳۸ - مقالت دهم در نمودار آخرالزمان

 

در طبقات زمی افکنده بیم

زلزله الساعه شئی عظیم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۰ - مقالت یازدهم در بیوفائی دنیا

 

آنچه مقام تو نباشد مقیم

بیم گهی شد چه کنی جای بیم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۲ - مقالت دوازدهم در وداع منزل خاک

 

کاین خط پیوسته بهم در چو میم

ره ندهد تا نکنندش دو نیم

نظامی گنجوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » ترکیبات » شمارهٔ ۳ - وله ایضا یمدحه

 

چهره برنگ رخت اندود سیم

بوی گرفت از سر زلفت نسیم

نرگس مخمور سرافکنده هست

نسختی از چشم تو لیکن سقیم

بینی و خطّ و دهنش پیش هم

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۶

 

دست دراز از پی یک حبه سیم

به که ببرند به دانگی و نیم

سعدی شیرازی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۲۲

 

می‌روی ای در دلِ تنگم مقیم

بازنگر از سرِ لطفِ عمیم

مرحمتی کن چه شود گر به ما

باز کنی گوشه‌ی چشمی به نیم

از درم ای ماه درآ تا شود

[...]

حکیم نزاری قهستانی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳۹ - در وصف کشتی هندی

 

نادرهٔ حکم خدای حکیم

خانه روان ، خانگیانش مقیم

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳۹ - در وصف کشتی هندی

 

تا عمل بحر شدش مستقیم

آمده از عبرهٔ دریاش سیم

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مطلع‌الانوار » بخش ۱ - از مناجاتها

 

ده به صراطم قدمی مستقیم

تا ز پُل آن سوی گرایم سلیم

امیرخسرو دهلوی
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۷۸

 

کرد حکیمی ز نظامی سوال

کای بسر گنج معانی مقیم

هست در انگشت کمال آن قلم

یا نه عصائیست بدست کلیم

گفت قلم نیست عصا نیز نیست

[...]

کمال خجندی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۶۸۳

 

از لب او تاخیری بافتیم

آب حیات دگری یافتیم

گرچه بجستن دهنش کس نیافت

ما لب او را شکری یافتیم

از پس چندین طلبه آن شوخ را

[...]

کمال خجندی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مفردات » شمارهٔ ۲۴۶

 

نقش و خیالی است حدوث از قدیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شاه نعمت‌الله ولی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » مثنویات » شمارهٔ ۱

 

عالم تنزیل و کتاب کریم

عارف تأویل کلام قدیم

عمادالدین نسیمی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » مثنویات » شمارهٔ ۱

 

ما کشف از فضل علیم و قدیم

بر دل او سر الف لام میم

عمادالدین نسیمی
 
 
۱
۲
۳
۴