گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها » پاره ۵

 

لقمه‌ای از زهر زده در دهن

مرگ فشردش همه در زیر غن

رودکی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۳۳

 

عمر چگونه جهد از دست خلق

باد چگونه جهد از بادخَن

سروبنان کنده و گلشن خراب

لاله ستان خشک و شکسته چمن

بسته کف دست و کف پای شوغ

[...]

کسایی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۶۴ - در مدح عمیدالملک خواجه ابوبکر علی بن حسن قهستانی عارض سپاه

 

دی به سلام آمد نزدیک من

ماه من آن لعبت سیمین ذقن

بازنخی چون سمن و با تنی

چون گل سوری به یکی پیرهن

تازان چون کبک دری برکمر

[...]

فرخی سیستانی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۶۷ - سلطان مسعود را ستاید

 

ای ملک شیردل پیل تن

صفدر لشکرشکن تیغ زن

خسرو مسعود سعود فلک

بر سر تاج تو شده انجمن

دولت در خدمت و در مدح تو

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » ملمعات » شمارهٔ ۳۰

 

وجهک لی من کل وجه حسن

لو لم تکن عینک عین الفتن

ماه نتابد چو رخت بر فلک

سرو نروید چو قدت در چمن

قرب منی سهرا مدنفا

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الفحص عن امر دمنة » بخش ۲

 

نیک برنج اندرم از خویشتن

گم شده تدبیر و خطا کرده ظن

نصرالله منشی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ - آغاز سخن

 

فاتحه فکرت و ختم سخن

نام خدایست بر او ختم کن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴ - در نعت رسول اکرم

 

نقطهٔ روشن‌تر پرگارِ «‌کن‌»

نکتهٔ پرگارترین سخن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامه

 

خوان ترا این دو نواله سخن

دست نکرده‌ست بر او دست‌کن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۳ - گفتار در فضیلت سخن

 

کز سخن تازه و زر کهن

گوی چه به گفت سخن به سخن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور

 

هرچه وجود است ز نو تا کهن

فتنه شود بر منِ جادوسخن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

 

گفت فرود آی و ز خود دم مزن

ورنه فرود آرمت از خویشتن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

 

صبح که شد یوسف زرین رسن

چاه‌کَنان در زنخ یاسمن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۹ - داستان پیر خشت‌زن

 

قالب این خشت در آتش فکن

خشتْ تو از قالب دیگر بزن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۷ - داستان پادشاه ظالم با مرد راستگوی

 

پادشهی بود رعیت شکن

وز سر حُجت شده حَجاج‌فن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۸ - مقالت پانزدهم در نکوهش رشگبَران

 

سنگ شنیدم که چو گردد کهن

لعل شود مختلف است این سخن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۹ - داستان ملک‌زاده جوان با دشمنان پیر

 

که‌ای مه نو برج‌ِ کهن را بکن

و ای گُلِ نو شاخِ کهن را بزن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۹ - داستان ملک‌زاده جوان با دشمنان پیر

 

سر نکشد شاخ نو از سرو بن

تا نزنی گردن شاخ کهن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵۲ - مقالت هفدهم در پرستش و تجرید

 

مردهٔ مردار نه‌ای چون زغن

زاغ شو و پای به خون در مزن

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵۷ - داستان هارون‌الرشید با موی‌تراش

 

گر بچخد گردن گرا بزن

ورنه قدمگاه نخستین بکن»

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۸
sunny dark_mode