گنجور

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۳ - در سپاسگزاری

 

تاب ده لالهٔ لعلی چراغ

جام گر نرگس زرین ایاغ

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۹ - حکایت

 

نور فشان گر چه بسوزی به داغ

کسب کن این قاعده را از چراغ

وحشی بافقی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر اول - قسمت سوم » بخش اول - قسمت دوم

 

دیده شکیبد ز تماشای باغ

بی گل و نسرین بسر آرد دماغ

شیخ بهایی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۸ - در مدح نبی اکرم

 

مجلس ما تیره تر است از دماغ

نیست بگنجی نه روا شب چراغ

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - نعت حق سبحانه تعالی

 

گرنه خلیل از تو پذیرد فراغ

کلفت آتشکده یابد زداغ

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - نعت حق سبحانه تعالی

 

گاه فروشم بسلم عطر باغ

گه شکنم بوی سمن در دماغ

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۹ - حکایت

 

دود چراغش چکند در دماغ

انجمنی کو بودش شبچراغ

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۲۰ - مقام سخن

 

گر همه طوبی بنشانم بباغ

یا همه نشتر شکنم در دماغ

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۲۱ - حکایت

 

سایه نیفکنده بر این چار باغ

سایه فکن بر یر طاووس زاغ

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۲۲ - حسن و عشق

 

نغمه بلبل چمن آرای باغ

گل به تبسم طلبد صوت زاغ

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۲۲ - حسن و عشق

 

نغمه گشای چمنت صوت زاغ

عطسه زن بوی گلت هر دماغ

عرفی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲ - مدح محمد امین

 

لیک به دل‌تیره چه سازد چراغ

خور نبرد تیرگی از پر زاغ

فصیحی هروی
 

فیاض لاهیجی » دیوان اشعار » مثنویات » در توحید و تفسیر بسم‌الله

 

سرمه‌کش چشم سیه مست داغ

رنگرز جامة طفلان باغ

فیاض لاهیجی
 

فیاض لاهیجی » دیوان اشعار » مثنویات » در توحید و تفسیر بسم‌الله

 

در حرم غنچه فروزد چراغ

در لگن لاله نهد شمع داغ

فیاض لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۱ - مثنوی مطمح الانظار

 

پردهٔ شب باز به پیش چراغ

شعبده انگیز بود در دماغ

حزین لاهیجی
 
 
۱
۲
۳