گنجور

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۵ - در توصیف شب و شناختن دل

 

گرچه همه مملکتی خوار نیست

یار طلب کن که به از یار نیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳۰ - مقالت ششم در اعتبار موجودات

 

هیچ در این نقطه پرگار نیست

کز خط این دایره بر کار نیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳۸ - مقالت دهم در نمودار آخرالزمان

 

پشته این گل چو وفادار نیست

روی بدو مصلحت کار نیست

نظامی گنجوی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۷

 

هر که درین درد گرفتار نیست

یک نفسش در دو جهان کار نیست

هر که دلش دیدهٔ بینا نیافت

دیدهٔ او محرم دیدار نیست

هر که ازین واقعه بویی نبرد

[...]

عطار نیشابوری
 

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » دهم

 

هست کسی کو چو من اشکار نیست

هست کسی کو تلف یار نیست؟

هست سری کو چو سرم مست نیست؟

هست دلی کو چو دلم زار نیست؟

مختلف آمد همه کار جهان

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

جلال عضد » دیوان اشعار » غزلیّات » شمارهٔ ۴۱

 

چون تو گلی در همه گلزار نیست

چون تو شکر در همه بازار نیست

نامه به پایان شد و باقی سخن

قصّه ما در خور طومار نیست

هر که گرفتار تو شد جان سپُرد

[...]

جلال عضد
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۲

 

هر که دلش با غم ما یار نیست

راست توان گفت که او یار نیست

نیست زمانی دل مسکین من

کز تو به کام دل اغیار نیست

هر که به روی تو نظر کرد گفت

[...]

جهان ملک خاتون
 

صوفی محمد هروی » ده نامه » بخش ۳۱ - نامه دهم

 

زان که مرا محرم اسرار نیست

هیچ امیدم ز رخ یار نیست

صوفی محمد هروی
 

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۶ - حکایت

 

هیچ به از یار وفادار نیست

آنکه وفا نیست در او یار نیست

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۹ - حکایت

 

جز گل اندوهم ازین خار نیست

هیچم از این خار جز آزار نیست

وحشی بافقی
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه » خطابهٔ دوم

 

ظلم مغول قابل گفتار نیست

شرح وی البته سزاوار نیست

ملک‌الشعرا بهار
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۸ - شیر و روباه

 

گفت مرا قدرت این کار نیست

بهر من این کار سزاوار نیست

صغیر اصفهانی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۲۵ - بلبل و مور

 

روز نشاط است، گه کار نیست

وقت غم و توشهٔ انبار نیست

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۰۹ - کارآگاه

 

گر چه مرا نیروی پیکار نیست

موش از این قصه، خبردار نیست

پروین اعتصامی