گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۷۶

 

نکویی بابدان کردن وبالستندانند این سخن جز هوشمندان
ز بهر آنکه با گرگان نکوییبدی باشد به حال گوسفندان


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۵

 

برندم همچو یوسف گر بزندانویا نالم زغم چون مستمندان
اگر صد باغبان خصمی نمایدمدام آیم بگلزار تو خندان


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر