گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۳

 

ز تو ای چرخ نیلی رنگ دارمهزاران سان عنا و درد جامع
نه تنها از تو بل کز هر چه جز تستبه من بر هست همچون سیف قاطع
مرا زان مرد نشناسی تو زنهارکه گردم از تو اندر راه راجع
طمع چون بگسلم از خلق از تومرا خوا یار باش و خوا منازع
چو بی‌طمعی و آزادی گزیدمدلم بیزار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی