گنجور

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۷۵ - نهایه‌السفرالاول

 

بود اول سفر را خود نهایت

یقین رفع حجاب از وجه وحدت

حجاب کثرت از وحدت چه برخاست

نهایت این سفر را در تقاضاست

تعینهای اکوانی یکایک

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۷۶ - نهایه‌السفر الثانی

 

بود ثانی سفر را این نهایت

که گردد مرتفع آثار وحدت

ز وجه کثرت علمیه و اعیان

که اندر واحدیت ثابت است آن

حجاب وحدت از رخسار کثرت

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۷۷ - نهایه السفر الثالث

 

نهایت را چه در سیم سفر بد

ز ضدینت مگر سلب تقید

که آن ضدین ظاهر بود و باطن

زوال قید از آنت بس معاین

تو را جمع‌الاحد گر حاصل آید

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۷۸ - نهایه السفر الرابع

 

تو را رابع سفر چبود نهایت

رجوع از حق بخلق است آن لغایت

خود اضمحلال خلق آن در حق آمد

مقید مضمحل در مطلق آمد

ببیند عین وحدت تامشاهد

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۷۹ - النوال

 

نوال آن خاص اهل قرب و حال است

و ز آنها خاص افراد رجال است

بمعنی از رضا دان خلعت او را

که بخشد ذوالجلال از رحمت او را

بخلعتها که بر هر فرد خاصش

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۰ - النور

 

بود نور اسمی از اسماء یزدان

که بر این اسم ظاهر شد در اکوان

پس اکوان با صور اندر مظاهر

وجود حق بود از حیث ظاهر

بود یعنی وجود ظاهر حق

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۱ - نورالانوار

 

چه باشد نورالانوار این هویداست

بود ذاتی که اسماء را مسماست

چو اسماء جمله اندر رتبه نورند

زغیب مطلق آثار ظهورند

نخستین کان هویت پرده در شد

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۲ - حرف الواو

 

مراد از واو باشد وجه مطلق

که درکل است و هر کل ز اوست مشتق

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۳ - الواحدیه

 

شنو باز از نشان واحدیت

که هست آن اعتبار ذات حضرت

ز حیث انتشاء کل اسماء

از او گر باز دانی سر انشاء

تجلی حضرت آمد واحدیت

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۴ - الواردات

 

شنو از واردات ار مرد راهی

بدل آماده الطاف شاهی

بود آن هر چه بر قلب از معانی

شود وارد بر هرو ناگهانی

بدون انتظار و اختیاری

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۵ - الواقعه

 

شنو از واقعه باز از دم غیب

بقلب آن وارد است از عالم غیب

بهر وجهی که باشد یا طریقی

نهانست آن ز هر فهم عمیقی

جز آن فهمی که خود شمس‌الشموس است

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۶ - واسطه الفیض و المدد

 

شنو از واسطه فیض و مدد باز

بود انسان کامل با سند باز

بود او واسطه بر خلق از حق

که نسبت بر دو سو دارد محقق

بر بط معنوی ذوجنبتین است

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۷ - الوتر

 

بود وترت اشارت باز بر ذات

بعنوان سقوط اعتبارات

احد را سوی شیئی نسبتی نیست

باو هم نسبت هر شیئ منفی است

در این حضرت ز شیئی اعتباری

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۸ - الوجود

 

ز معنای وجود آرم سند را

که وجدان حقست آن ذات خود را

بذات خویش خود را محض خود یافت

بصرف ذت خود را هر چه بد یافت

از آن خوانند ارباب شهودش

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۸۹ - وجهالاعنایه

 

دو وجهی کز عنایت بی‌شکوک است

یکی جذبست و آندیگر سلوکست

بود این هر دو از بهر هدایت

شد آسان کار سالک از عنایت

بعرف ما عنایت انجذابست

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۹۰ - وجها الاطلاق والتقیید

 

شنو باز از دو وجه قید و اطلاق

که لایح گشت صوفی را باشراق

در آن وجهش که اطلاقست در ذات

بود کلی سقوط اعتبارات

دگر وجهش که تقیید است اثبات

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۹۱ - وجه‌الحق

 

زوجه‌الحق اگر پرسی که آن چیست

قوم شیئی جز بر وجه حق نیست

باو شاهد بود شیئیت شیئی

چنان کز شمس شاهد رؤیت فیئ

«تولوا اینما» بی‌اشتباهست

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۹۲ - وجهه جمیع العابدین

 

جمیع عابدین را چیست وجهت

همان باب الوهیت بنسبت

بهر نطقش بخوانی اوست سامع

بهر وصفتش بداین اوست جامع

روی بر هر طریقی اوست مقصود

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۹۳ - ذکر القلب

 

بهر وصفی که باشد زنده هر شیئ

در او دارد تجلی اسم الحی

کنی گر نقش قلب این نام نیکو

ز گلزار حیات حق بری بو

در آن حبس نفس شرطیست وارد

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۹۴ - ورود الفکر علی‌القلب

 

بود فکر تو از وجهی عبارت

کزان بر نفس قدسی شد اشارت

تو گو باد بهشت است آن که آسان

بقلب آید بوجهی همچو انسان

هم اینسان شد مجسم بهر مریم

[...]

صفی علیشاه
 
 
۱
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
sunny dark_mode