گنجور

عطار » اسرارنامه » بخش شانزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

نهٔ سندان و گر سندان و پتکی

چو مرگ آید برهواری بلنگی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۳ - الحکایه و التمثیل

 

بهم گرد آمده مشتی رگ و پی

که می‌ریزد گهی خلط و گهی خوی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

یکی پرسید از آن مجنون معنی

که کیست این خلق و چیست این کار دنیی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

دریغا رنج برد ما بدنیی

غم بسیار و آنرا حاصلی نی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۱ - المقاله التاسعه عشر

 

قناعت کن بآبی و بنانی

حساب خود چه گیری باز یابی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۵ - عشرت كردن گل و خسرو باهم

 

همه شب فاخته میگفت یاحی

من از سر شاخ طوبی دورتاکی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۸ - غزل گفتن ارغنون ساز در مجلس خسرو و عشرت كردن

 

دمی بر بانگ چنگ و ناله نی

سراسر کن قدح، در ده پیاپی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

مکن، با من نشین گر هوش دای

که بر چشمت نهم گر گوش داری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۱ - رسیدن نامۀ گل بخسرو

 

چو بادی رفت خواهم بامدادی

که گل آسان تواند بردباری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۷۰ - در وفات قیصر و پادشاهی جهانگیر

 

که گر مویی ز هستی بازداری

جهانی بت پرستی باز دادی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۷

 

کنی نفی وجود جمله اشیاء

ندانی هیچ غیر از حق تعالی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۶

 

اگر عادل شوی بر راه باشی

که در ملکش بود چه دادخواهی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۸

 

بود عارف به ذات حق تعالی

بداند مظهر روح خدا را

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۵

 

در او بینی حقیقت نور معنی

برون آئی ز فکر و کذب و دعوی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۸

 

نباشد عارف و معروف جز وی

زهی دولت اگر بردی به او پی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۴ - در توحید فرماید

 

نسب ز آدم بود او را بمعنی

بصورت می‌کند خود جمله دعوی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۴ - در توحید فرماید

 

نسب گر منقطع گردد ز معنی

بصورت او نماند جز که دعوی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۵ - در شرح دل فرماید

 

ز روح او روح می‌یابد پیاپی

پس آنگه عقل راحت یابد از وی

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۵ - در شرح دل فرماید

 

تو عاقل آن کسی را دان که عقبی

گزیند بر نعیم و ملک دنیا

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۳۱
sunny dark_mode