گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۸ - راز گفتن شیخ کبیر با شیخ جنید(قس) از هواداری منصور

 

حقیقت فتنهٔ روی زمین است

که از عشاق این کس پیش بین است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۴ - پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سرّ منصور

 

ازو منصور اینجا در یقین است

خداگشته بکلی پیش بین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

دو عالم پیش من خود یک نگین است

به تحقیق و یقین دانم چنین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرا گنج معانی همنشین است

ترا استاد شیطان لعین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۳ - در اشاره به کتب و تألیفات خود فرماید

 

کتابی را که با جانان قرین است

ز گفتار نبی المرسلین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۳ - در اشاره به کتب و تألیفات خود فرماید

 

هر آنکس را که دنیا همنشین است

ورا شیطان ملعون در کمین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۳ - در اشاره به کتب و تألیفات خود فرماید

 

هر آنکس را که دنیا درنگین است

ورا صد دشمن بد در کمین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۴ - مناجات

 

خداوندا مرا مقصود دین است

کزویم علم شرعی در نگین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۵ - در تمثیل عیاران بغداد و خراسان فرماید

 

بگفتا ختم عیّاری همین است

که چاهی این چنین زیر نگین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۶ - در آفرینش انسان و مبدأ و معاد او فرماید

 

ز سر تا گردنت خود آتشین است

ز سینه تا بنافت بادبین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

مرا ملک سلیمان درنگین است

که انسانم بمعنی همنشین است

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

هر آنکس را که دانا همنشین است

بر او علم معانی خود یقین است

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶ - در صفت معراج حضرت محمّد علیه الصّلوة و التسلیم فرماید

 

همه اسرارِ جان عین الیقین است

یقین هم رهنما و پیش بین است

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۴ - در بلای عشق کشیدن و لقای دوست دیدن فرماید

 

گره داری نهادت اینچنین است

ولکین جانت اینجا پیش بین است

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱۴
sunny dark_mode