گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۳ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

بدان مژگان که چون بر هم زند نیش

کند زخمش دل هاروت را ریش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

عقیقت گر خورد خونم ازین بیش

به مروارید دندانش کنم ریش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۸ - بیرون آمدن شیرین از خرگاه

 

گه آوردی فروزان شمع در پیش

درو دیدی و در حال دل خویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۸ - بیرون آمدن شیرین از خرگاه

 

شهنشه کوچ کرد از منزل خویش

گرفته راه دارالملک در پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

مهی خورشید با خوبیش درویش

گلی از صد بهارش مملکت بیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

سیاه مطبخی را گو میندیش

که داری آسیایی نیز در پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۹ - گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکته

 

حساب نسیه‌های کژ میندیش

چو زان حلوای نقد آن مرد درویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۰ - حکمت و اندرز سرایی حکیم نظامی

 

بدین نزدیکی‌ات آیینه در پیش

فلک چه بود بدان دوری میندیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۱ - صفت شیرویه و انجام کار خسرو

 

نشاندی ماه را گفتی میندیش

که روزی هست هر کس را چنین پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۱ - صفت شیرویه و انجام کار خسرو

 

و گر در چاه یابی پایه خویش

سعادت‌نامه‌ یوسف بنه پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

بدان آیین که دید آن زخم را ریش

همانجا دشنه‌ای زد بر تن خویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۸ - معراج پیغمبر

 

نموده انبیا را قبله خویش

به تفضیل امانت رفته در پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

چو کرم قز شدم از کردهٔ خویش

بریشم بخشم ار برگی کنم ریش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

تحمل بین که بینم هندوی خویش

چو ترکانش جنیبت می‌کشم پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

سر خود همچنان بر گردن خویش

سرافکنده فکنده هر دو در پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

چه حلوا کرده‌ای در جوش این جیش

که هر کاو می‌خورد می‌گوید العیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

چنین دادم جواب حاسد خویش

که نعمت‌خواره را کفران میندیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۱ - تأسف بر مرگ شمس‌الدین محمد جهان پهلوان

 

شهادت یافت از زخم بداندیش

که باداش آن جهان پاداش ازین بیش

نظامی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode