گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

 

از آن چرخه که گردانَد زنِ پیر

قیاس چرخ گردنده همان گیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

 

به خدمت کرده‌ام بسیار تقصیر

چه تدبیر ای نبی‌الله چه تدبیر‌؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

 

طغان‌شاهِ سخن بر مُلک شد چیر

قراخانِ قلم را داد شمشیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

 

اتابک را بگوید کای جهانگیر

نظامی وانگهی صدگونه تقصیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

 

سخا‌ی ابر از آن آمد جهانگیر

که در طفلی گیاهی را دهد شیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

 

زره‌پوشان دریای شکن‌گیر

به فرق دشمنش پوینده چون تیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

 

اتابک ایلد گز شاه جهان‌گیر

که زد بر هفت کشور چار تکبیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین‌بوس

 

به عرض بندگی دیر آمدم دیر

و گر دیر آمدم شیر آمدم شیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین‌بوس

 

به هر جانب که روی آری به تقدیر

رکابت باد چون دولت، جهانگیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

 

و گر آبی بماند در هوا دیر

به میل طبع هم راجع شود زیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

 

شمیرا نام دارد آن جهان‌گیر

شمیرا را مهین‌بانوست تفسیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول

 

درستی خواست از پیران آن دیر

که بودند آگه از چرخِ کهن‌سیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

 

لعاب عنکبوتان مگس‌گیر

همایی را نگر چون کرد نخجیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

فلک با او به میدان کنْد‌شمشیر

به گشتن نیز گه بالا و گه زیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

به بانو گفت شیرین کای جهان‌گیر

برون خواهم شدن فردا به نخجیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

که گر بانو بفرماید به شب‌گیر

پی شیرین برانیم اسب چون تیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

حسابی بر گرفت از روی تدبیر

نبود آگه ز بازی‌های تقدیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

که می‌خواهم خرامیدن به نخجیر

دو هفته بیش و کم زین کاخ دل‌گیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

زبون‌گیری نکرد آن شیر نخجیر

که نبود شیر صیدافکن زبون‌گیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

ز هر سو حمله‌بر چون بازِ نخجیر

که زاغی کرد بازش را گرو‌گیر

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode