گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

طبیعت شد خجل در گفتگویت

از آن میمیرم اندر آرزویت

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

جهانی عاشقان در جستجویت

فتاده در پی این گفتگویت

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

برافکن پرده و بنمای رویت

که کل افتند اندر خاک کویت

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

در این آیینه دیده عکس رویت

هر آئینه شدم در گفت و گویت

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

اگر مستم من از دیدار رویت

از آن افتادهام در گفت و گویت

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

همه اینجا فدای خاک کویت

سرم گردان درین میدان چو گویت

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۵ - سخن گفتن منصور با شیخ کبیر قدس سره

 

مرا زیبد که جان بازم برویت

که من راز توام آیم بسویت

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۲ - در ذات و صفات و توحید حضرت باری تعالی فرماید

 

تعالی اللّه زهی دیدار رویت

نموده خود همه درگفتگویت

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۴۸ - در جواب دادن ابلیس در اعیان فرماید

 

که باشد عقل گردان گرد کویت

دونده تا برد ره نیز سویت

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۹۷ - در اثبات ذات کل در خلاصۀ آدمیان فرماید

 

ولی اینجا چه سود از گفتگویت

چو زان مشکات ناید هیچ بویت

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۹۹ - در آگاهی دل در اسرارو از تقلید دور شدن فرماید

 

دلم شد زنده از دیدار رویت

زمانی بس نکرد از گفتگویت

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

چنانم در تجلّی دید رویت

که هر دم سر نهم بر خاک کویت

عطار
 
 
۱
۲
۳