گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۳ - در بلا و غصّه این جهان فرماید

 

گلاب و مشک عالم اشک و خونست

خوشی جُستن ز اشک و خون جنونست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

چو مار و نفس ابلیست زبونست

ز بهر خویشتن او رهنمونست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۸ - در حق بینی و آداب بجای آوردن فرماید

 

از این اندیشه دلها غرق خونست

که میداند که سرّ کار چونست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

کمال عشق بیرون و دو کونست

که او رادید خویش از لون لونست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳ - هم در صفات دل گوید و خطاب بنده حق را عزّ و جل

 

تو بیچونی مگر چون بود چونست

که این معنی ز صورتها برونست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳ - هم در صفات دل گوید و خطاب بنده حق را عزّ و جل

 

توئی موجود تامردود چونست

که این از عقل و حسّ تو برونست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۷ - قصّه منصور و عیان او بهر نوع فرماید

 

جمال یار از این معنی برونست

نظر کن روی او ای دل که چونست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

نه اصل جان و دل از قطرهٔ خونست

ولی این معنی از گفتار بیرونست

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۸