گنجور

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۶) حکایت احمد غزالی

 

ز یوسف لاجرم بوئی شنودم

که من خود بندهٔ یعقوب بودم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۲) گفتار مرد خدای پرست

 

بسی رفتم هم آنجا ام که بودم

نمی‌دانم کزین رفتن چه سودم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۹) حکایت شبلی با ابلیس در عرفات

 

ملایک را بحضرت ره نمودم

بهر سرگشتهٔ او دَر گشودم

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۱۴ - الحکایه و التمثیل

 

من این نکته ز درویشی شنودم

که گفت اندر طواف کعبه بودم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۱ - دگر بار رفتن دایه پیش هرمز

 

تو خود دانی که چون من آن شنودم

دهن بربستم و خاموش بودم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۱ - رفتن خسرو بدریا بطلب گل

 

ولیکن من بدل او را نبودم

ضرورت را نفاقی مینمودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۰ - در فنا و در یافتن بقای کل فرماید

 

چه دستانها که دست اینجا نمودم

ور اسرار از آن فارغ گشودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

دمی بیجسم یک دم در وجودم

دمی جانم دمی اسرار بودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

اگر در بندگی آری سجودم

بمعنی در درونت بود بودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

چنان کاول نمودی بود بودم

همان بنمای آخر در نمودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

فنایت خوشتر آمد در نمودم

که در اول فنای محض بودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

نمود عشق جانان چون نمودم

زیان اینجایگه شد جمله سودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۵ - جواب دادن منصور شبلی را

 

منم اینجا همان جوهر که بودم

به هر کسوت که هستم رخ نمودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۵ - جواب دادن منصور شبلی را

 

دو عالم را بیکدم در نمودم

در آخر اولم بینم که بودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۵ - جواب دادن منصور شبلی را

 

از آن پیدا چنین پنهان نمودم

که پنهانست پیدا بود بودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۵ - جواب دادن منصور شبلی را

 

یکی دانم که در جمله نمودم

نظر کن در زمانه بود بودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۷ - جواب دادن منصور شبلی را

 

نمایم آنچه اینجا گم نمودم

که تا کلی بیابد بود بودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۴۱ - در نموداری سر توحید به هر نوع

 

بعشق خویش اینجا در نمودم

درون جمله خود گفت و شنودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

همین بد جملگی من میستودم

که در عین ازل ذات تو بودم

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۶