گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

کنون امید در کار تو بستم

مگر گیری درین آسیب دستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۲ - باز گشتن شاه موبد از کهستان به خراسان

 

ترا از بهر رامین می پرستم

که دل در مهر آن بی مهر بستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۶ - پاسخ فرستادن ویرو پیش موبد

 

کنون از پشت رخش کین بجستم

به خنگ مهربانی بر نشستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۹ - نامه نوشتن رامین به مادر و آگاه شدن موبد

 

کنون اینجا که هستم تندرستم

ز ویسه شادم و از باده مستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۴ - آمدن رامین به دز اشکفت دیوان پیش ویس

 

ببوسیدی دلیری هر دو دستم

ز بس که گردن گردان شکستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۳ - نامهٔ سوم اندر بدل جستن به دوست

 

چو بازرگان به دریا در نشستم

ز دریا گوهر شهوار جستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۳ - سیر شدن رامین از گل و یاد کردن عهد ویس

 

نه تو مستی که من نادان و مستم

که بر باد تو در دریا نشستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۲ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

گناه دی بشد با دی ز دستم

تو فردا بین که مهرت چون پرستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۴ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

دل اندر مهر آن بت روی بستم

همی گفتم ز مهر ویس رستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۴ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

ز بیرون گر به رامش می نشستم

نهانی بر فراقت می گرستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۱ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

وفا زان بیش چون باشد که جستم

چه دارم زان وفا جستن به دستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۸ - آگاه شدن موبد از گنج بردن رامین با ویس

 

سزد گر من به بد روزی نشستم

که گفتار زنان را کام بستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۱۳ - در انجام کتاب گوید

 

ز جود تو همیشه شاد و مستم

تو گویی کیمیا آمد به دستم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۵

 

مو آن دل داده یکتا پرستم

که جام شرک و خود بینی شکستم

منم طاهر که در بزم محبت

محمد را کمینه چاکرستم

باباطاهر
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴ - آمرزش خواستن

 

اگر دین دارم و گر بت پرستم

بیامرزم بهر نوعی که هستم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

 

مبارک بود طالع نقش بستم

فلک گفتا مبارک باد و هستم

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳
۱۰