گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به‌گوى رامین را

 

نکو گفتی تو با من هرچه فگتی

ولیکن چون نماید چرخ زفتی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۴ - رسیدن گل و هرمز در باغ و سرود گفتن با رباب

 

چو من درویشم از بهر نباتی

بدین درویش بیدل ده ز کوتی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱

 

بیا برگو ز حال نوح و کشتی

اگر با نوح در کشتی نشستی

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

ترا دانا ز فکر و شیخ و مفتی

برون آرد مثال نوح و کشتی

عطار
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۶۹

 

ندانم کی به دام من در افتی

چه خوش صیدی چه خوش باشد گر افتی

اگر صد بارم افتی چون لطیفه

در آن فکرم که بار دیگر افتی

البش بگذار ای گفتار ور نیست

[...]

کمال خجندی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۵۴ - در بیان احوال سیتا

 

ندانم شب به چشمش چون گذشتی

که روزش چون شفق در خون نشستی

ملا مسیح
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۴ - جواب

 

عبارات وجود ماست شتی

مقام جمع ما بی ند و همتا

صفای اصفهانی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۹ - گل خودرو

 

بدین بی رنگی و پستی و زشتی

چرا اندر ردیف ما نشستی

پروین اعتصامی
 
 
sunny dark_mode