گنجور

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در معراج حضرت رسالت علیه الصلوة والسلام

 

روان شد سیّد و او را رها کرد

دل خود را ز دون حق جدا کرد

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در فضیلت صدیق رضی الله عنه

 

چو نابینای عاجز را دعا کرد

به بینائیش حق حاجت روا کرد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

ببخشید آخرش تا زن دعا کرد

بیک ساعت ز صد رنجش رها کرد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

چو صدقش دید زن حالی دعا کرد

همش بیننده هم حاجت روا کرد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۲) حکایت بهلول و گورستان

 

کسی جمع چنان چیزی چرا کرد

که باید در پشیمانی رها کرد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوازدهم » (۳) حکایت شبلی با آن جوان در بادیه

 

به بیماری و فقرم مبتلا کرد

ز گردونم بیک ساعت جدا کرد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۸) حکایت بزرجمهر با انوشیروان

 

نخواهندت بخود هرگز رها کرد

ترا بس عمر می‌باید قضا کرد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

بگفت این و یکی نامه اداکرد

بخون دل نکونامی رها کرد:

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

کسی کو سوی حج کردن هوا کرد

اگر حج کرد بی امرت خطا کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

در آخر جان و تن از هم جدا کرد

ترا در خاک ره چون توتیا کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۵ - آغاز داستان

 

نشست و ماجرا از دل ادا کرد

بسی بر جانش آبستن دعا کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۷ - دیدن گل هرمز را در باغ و عاشق شدن

 

چو عنصر بود بیگانه جدا کرد

بما بیگانگان را آشنا کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۰ - پاسخ دادن هرمز دایه را

 

مگرد از گل جداگر گل جفا کرد

که نتوان پارهیی از خود جدا کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۴ - رسیدن گل و هرمز در باغ و سرود گفتن با رباب

 

کنون بنگر که گردون چه جفا کرد

که تا آن هر دو را از هم جدا کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۱ - بیمار گشتن جهان افروز

 

دلش اکنون بسوی من هوا کرد

همه خوی بد و تندی رها کرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

قبا پوشید و پیراهن رها کرد

وزان بت، عقل پیراهن قبا کرد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

هر آن نعمت که با ایشان عطا کرد

همه ازبهر جاه مصطفی کرد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۱ - در بیان اقسام اهل ایمان

 

نباید دستش از دامن جدا کرد

بعهد او بجان باید وفا کرد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

چو او را برگزید و آشنا کرد

میان انبیایش پیشوا کرد

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نبی این باده خورد و جان فدا کرد

به اسرار خدایم آشنا کرد

عطار
 
 
۱
۲
sunny dark_mode