گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۹۴ - صید پریشان

 

چه راحت بود در بی‌خانمانی

چه دارو داشت، درد ناتوانی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۹۸ - عمر گل

 

چه نامی، چون نماند از من نشانی

چه جان بخشی، چو باقی نیست جانی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۱۳ - کرباس و الماس

 

گمان کرد، از غرور و سرگرانی

که بهر اوست رنج پاسبانی

پروین اعتصامی
 

رهی معیری » منظومه‌ها » خلقت زن

 

کیم من دردمندی ناتوانی

اسیری خسته‌ای افسرده‌جانی

رهی معیری
 

رهی معیری » منظومه‌ها » خلقت زن

 

یکی آن شب که با گوهرفشانی

رباید مهر از گنجی که دانی

رهی معیری
 
 
۱
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
sunny dark_mode