گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲ - در توحید باری

 

چنانش در نورد آرد سرانجام

که نتواند زدن فکرت در آن گام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

 

چرا این ثابت است آن منقلب نام

که گفت این را بجنب آن را بیارام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

 

فکنده در عراق او باده در جام

فتاده هیبتش در روم و در شام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین‌بوس

 

ندیدند آنچه تو دیدی ز ایام

سکندر ز آینه، جمشید از جام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلان

 

زحل گر نیستی هندوی این نام

بدین پیری در افتادی ازین بام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

 

چو آب از اعتدال افزون نهد گام

ز سیرابی به غرق آرد سرانجام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

 

نوا سازی دهندت باربد نام

که بر یادش گوارد زهر در جام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۹ - رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین

 

نگیرم در شدن یک لحظه آرام

ز گوران تک ز مرغان پر کُنم وام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

 

فلک را نیز اگر گوید بیآرام

بماند تا قیامت بر یکی گام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

یک امروز است ما را نقد ایام

بر او هم اعتمادی نیست تا شام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۴ - گریختن خسرو از بهرام چوبین

 

چو شاهنشه ز بازی‌های ایام

به قایم ریخت با شمشیر بهرام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزم‌گاه

 

نخستین پیک بود آن شکرین جام

که از خسرو به شیرین برد پیغام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

سر زلفِ گره‌گیرِ دل‌آرام

به‌دست آورد و رست از دست ایام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

که دست خسروان در جستن کام

گَهی با تیغ باید گاه با جام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

شبیخون کرد و آمد سوی بهرام

زره را جامه کرد و خود را جام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

چو از خسرو عنان پیچید بهرام

به کام دشمنان شد کام و ناکام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن برای بار دوم

 

من آن مرغم که افتادم به ناکام

ز پشمین‌خانه در ابریشمین دام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن برای بار دوم

 

به دولت یافتن شاید همه کام

چو دانه هست مرغ آید فرادام

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

 

شهنشاه از دل سنگین ایام

مثل زد بر تن چوبین بهرام

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴