گنجور

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

بصد دل عاشقست او بر غلامی

در افتادست چون مرغی بدامی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

بخوردی خون جان من تمامی

که نوشت باد ای یار گرامی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۱) حکایت افلاطون و اسکندر

 

سکندر گفت اگر خواهی طعامی

مرا باشد ازان عالی مقامی

عطار
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

بتضمین بشنوید این بیتِ نامی

اگرذکری دهد این را تمامی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوم » بخش ۲ - در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم

 

اگردر قرب این حضرت خرامی

بسوزی پر چه مرد این مقامی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هشتم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

و گر داری ازین برتر مقامی

تو داری اندرین قربت نظامی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

به بازار تکبر می‌خرامی

نیارد گفت کس با تو چه نامی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و یکم » بخش ۱ - المقاله الحادیه و العشرون

 

مگردان هیچ احمق را گرامی

که احمق در غلط افتد ز خامی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۸ - الحکایه و التمثیل

 

خدایا گفت این هر دو گرامی

به فضلت مهر بر نه بر تمامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۴ - آغاز داستان

 

میان زیرکان شاه گرامی

بعدل و خلق گیرد نیکنامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۴ - آغاز داستان

 

چه گر بودش مراد و شادکامی

نبودش هیچ فرزند گرامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۶ - آغاز داستان

 

زن مه مرد را گفت ای گرامی

سرآمد بر دل من شادکامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۶ - آغاز داستان

 

سزد از ترک خورشیدش غلامی

که قیصر زاد روم است این گرامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۶ - آغاز داستان

 

دل مِه مرد از آن دُرّ گرامی

چو دریا موج میزد شادکامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۷ - دیدن گل هرمز را در باغ و عاشق شدن

 

بگل گفت ای چو جان من گرامی

بگردانیده روی از شادکامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۵ - خواستگاری شاه اصفهان از گل

 

چو زین معنی بگل آمد پیامی

که شاه آن مرغ را بنهاده دامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۲ - بیمار گشتن جهان افروز

 

فغان میکرد و میگفت ای گرامی

چرا کردی برفتن تیز گامی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۷ - باز رفتن بسر قصّه

 

برون شد شاه با لشکر تمامی

باستقبال فرزند گرامی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode