گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

 

بدو گفتند بت رویان دم‌ساز

که ای شمع بتان چون شمع مگداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

 

به استقبال شاه آورد پرواز

سپاهی ساخته با برگ و با ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

حقیقت گشتشان کآن مرغ دم‌ساز

به اقصای مداین کرده پرواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین‌بانو شیرین را

 

چو خسرو دید که آن مرغان دم‌ساز

چمن را فاخته‌اند و صید را باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

 

ز غمزه تیر و از ابرو کمان‌ساز

همه باریک‌بین و راست‌انداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرایی ده دختر

 

از آن بِه داستانی زد فلک‌ناز

که ما را بود یک چشم از جهان باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

کبوتربچه چون آید به پرواز

ز چنگ شه فتد در چنگل باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

به جایی ساز مطرب برکشد ساز

به جایی مویه‌گر بردارد آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

حکایت کرد با شیرین سرآغاز

که وقت آمد که بر دولت کنی ناز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

کند با جنس خود هر جنس پرواز

کبوتر با کبوتر، باز با باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

و گر گوید به شیرین کِی رَسَم باز

بگو با روزهٔ مریم همی ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

به دام آورده گیر این مرغ را باز

دگر باره به صحرا کرده پرواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد

 

به شیرین‌خنده‌های شکرین‌ساز

درآمد شِکر شیرین به آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۵ - شنیدن خسرو از اوصاف شِکر خانمِ اسپهانی (اصفهانی)

 

میندیش آن چه نتوان گفتنش باز

که نندیشیده بِهْ ناگفتنی‌راز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 

خداوندیت را انجام و آغاز

نداند اول و آخر کسی باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانهٔ شکار

 

چو در نالیدن آمد طبلک باز

درآمد مرغ صیدافکن به پرواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۰ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

اگر بر من به سلطانی کنی ناز

بگو تا خط به مولایی دهم باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

نشاید گفت با فارغ‌دلان راز

مخالف در نسازد ساز با ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

فرود آی از سر این کبر و این ناز

فرود آوردهٔ خود را مینداز

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode