گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱

 

ترا کز نیکوان یاری نباشد

مرا نزد تو مقداری نباشد

نباشد دولت وصلت کسی را

وگر باشد مرا باری نباشد

ترا گر کار من دامن نگیرد

[...]

انوری ابیوردی
 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۲

 

مرا گر چون تو دلداری نباشد

هزاران درد دل باری نباشد

چو تو یا کم ز تو یاری توان جست

چه باشد گر ستمکاری نباشد

مرا گویی که در بستان این راه

[...]

انوری ابیوردی
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

ز مرگم گرچه تیماری نباشد

گلی را سوختن کاری نباشد

عطار نیشابوری
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۶

 

ترا خود رسمِ دل داری نباشد

جز آیینِ جفا کاری نباشد

ازین ها به بده ما را کزین ها

که با ما می کنی یاری نباشد

مکن با اهلِ دل نا التفاتی

[...]

حکیم نزاری قهستانی
 

شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق » بخش ۲۴ - در تحقیق بهشت و دوزخ

 

تو را با آخرت کاری نباشد

وزان بر جان تو باری نباشد

شیخ محمود شبستری
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۶۲

 

کریما گوش کن گفتار نغزم

که چون من نغز گفتاری نباشد

سوالی می‌کنم فرما جوابی

کزین پیسی وزان عاری نباشد

فقیری که در بغداد سی کس

[...]

سلمان ساوجی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۷ - واقف شدن معشوق از حال عاشق

 

دگر عاشق بدین زاری نباشد

بدین خواری و غمخواری نباشد

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۳۱ - پیغام فرستادن عاشق بمعشوق

 

ز راه و رسم دلداری نباشد

فرامشکاری از یاری نباشد

عبید زاکانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۷

 

مرا جز عشق تو کاری نباشد

چو تو در عالمم یاری نباشد

دلم بردی و دلداری نکردی

حقیقت چون تو دلداری نباشد

غمم دادی و غمخوارم نگشتی

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۸

 

مرا جز عشق تو کاری نباشد

چو تو در عالمم یاری نباشد

روا باشد که در ایوان وصلت

من بیچاره را باری نباشد

ترا باشد به جای من همه کس

[...]

جهان ملک خاتون
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۵۸ - به خشم رفتن خسرو از پیش شیرین

 

جدایی از وفاداری نباشد

بود آزار بیزاری نباشد

سلیمی جرونی