گنجور

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۵) حکایت سؤال کردن آن مرد دیوانه از کار حق تعالی

 

اگرچه ذوقِ دنیا بی‌شمارست

ولیکن در بقا چون آن نگارست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۳) حکایت مأمون خلیفه با غلام

 

که هرکش بر مَلِک مُلک اختیارست

سزای او بتر زین صد هزارست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۱۰) حکایت شیخ ابوسعید با قمار باز

 

امیر جملهٔ اهل قمارست

که او در پیشهٔ خود مردِ کارست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۴) حکایت در ذمّ دنیا

 

به پانصد سال ره کانرا شمارست

ز جنّت دور افتد، این چه کارست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

سری کز سروری تاج کبارست

سر پیکان در آن سر در چه کارست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

نگارا بی تو چشمم چشمه سارست

همه رویم بخون دل نگارست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۱۰) حکایت محمود با شیخ خرقانی

 

عزیزا می ندانم کین چه کارست

چه درد است این چه عشق است این چه نار است

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » خاتمۀ کتاب

 

چو این وحشی ز حمزه بیقرارست

مرا با حمزه و وحشی چه کارست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

ترا با مشرق و مغرب چه کارست

که نور آسمان گردت حصارست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » بخش ۱ - المقاله الخامسه

 

فرود آید چنانکش کار کارست

بگرداند چنانکش اختیارست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۱ - المقاله العاشر

 

درین دریا که بی قعر و کنارست

عجایب در عجایب بی‌شمارست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوازدهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

ترا با حکمت یزدان چه کارست

مزن دم گرنه جانت زیر دارست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش سیزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

نه گل بی خار ونه می بی خمارست

ترا با تو توی بسیار کارست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

ترا با جادویی او چه کارست

مقامت نیست دنیا ره گذارست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و یکم » بخش ۱ - المقاله الحادیه و العشرون

 

ترا گر در ره اسرارِ کارست

مدان کس را که به زین یادگارست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

کلام اللّه اینجا صد هزارست

ولی آنجا بیک رو آشکارست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

اگر جمله یکی ور صد هزارست

بجز او نیست این خود آشکارست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

اگر آن نور را صورت هزارست

ولی در پرده یک صورت نگارست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

که دارد آگهی تا این چه کارست

تعدّد هست و بیرون از شمارست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲ - در نعت سیدالمرسلین خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله و سلم

 

در آن ره آن قدمها را شمارست

چنین دانم که بیش از صد هزارست

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱۰
sunny dark_mode