گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۹۷ - در اثبات ذات کل در خلاصۀ آدمیان فرماید

 

تو نزد بحر جان خویش داده

در این دریا تو گامی نانهاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۶ - در صفات عناصر فرماید

 

چو گنج خویش دید او خود نهاده

بدش هم خویش کرد آنگه گشاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۷ - قصّه منصور و عیان او بهر نوع فرماید

 

همه ذرّات در وی رخ نهاده

که ازجمه یقین مشکل گشاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

چو یوسف در بُن چاهی فتاده

نظر در مرکز شاهی گشاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

از اوّل بود اندر چه فتاده

کنون بر تخت شد ای مرد ساده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۰ - در عین ذات وصفات وقدرت و قوّت اسرار الهی فرماید

 

چو من مستی که دید اینجا فتاده

همه حیران نظر بر جان نهاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۴ - در صفت دنیا فرماید

 

چو تن با تست و تو در تن فتاده

حقیقت تو از او او از تو زاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۶ - در شرح دادن خورشید وحدت در حجاب صورت فرماید

 

در این تن می چه دانی اوفتاده

که تا خود چیست اندر وی نهاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

یکی گنجست در تو درگشاده

هزاران جوهر اندر وی نهاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

صفات و ذات را در هم فتاده

وجود خویش را پیدا نهاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

یکی تخمست چندین بر بداده

همه اندر بر رهبر نهاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

بزیر پای همّت در نهاده

در معنی ز دید کل گشاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

تو نوری و در این دریا فتاده

بهر دل شعلهٔ بر دل گشاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

تو نوری این زمان زاندم نزاده

درون جسم این در را گشاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

سوم آبست ز اصل نور زاده

چنین حیران چنان در ره فتاده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳۴ - درخبردادن صاحب اسرار فرماید

 

منم امروز جان دل گشاده

دل و جان بر سوی کُشتن نهاده

عطار
 
 
۱
۴
۵
۶
۷