گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

ترنج و سیب لب بر لب نهاده

چو در زرین‌صراحی لعلِ باده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

 

نخوردی بی‌غنا یک جرعه باده

نه بی‌مطرب شدی طبعش گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

 

ازین سو تخت شاهنشه نهاده

وشاقی چند بر پای ایستاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

 

ز شکر هر یکی تنگی گشاده

ز شیرین بر شکر تنگی نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

به سوگ نیزه‌های سر فتاده

صبا گیسوی پرچم‌ها گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

حریر سرخ بیرق‌ها گشاده

نیستانی بد آتش درفتاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد

 

برون پرده فرهاد ایستاده

میان درْبسته و بازو گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۴ - صفت داد و دهِش خسرو

 

زمین تا آسمان رانی گشاده

ثریا تا ثری خوانی نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانهٔ شکار

 

کمر دربسته و ابروگشاده

کلاه کیقبادی کژ نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

به بالین شه آمد دل گشاده

به خدمت کردنِ شه دل نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۰ - غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

به امیدی جهان بر باد داده

به پنداری بدین روز اوفتاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

ملک بر یاد شیرین تلخ باده

لبالب کرده و بر لب نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

شکنج ابرویش بر لب فتاده

دهانش را شکنجه بر نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

دو مشگین طوق در حلقش فتاده

دو سیمین نار بر سیبش نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

جهان‌داران شده یک‌سر پیاده

به گرداگرد آن مهد ایستاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۶ - در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را

 

طلسمی یافتند از سیم ساده

برو یکپاره لوح از زر نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

درش بر حمل کشورها گشاده

همه در حمل بر حمل ایستاده

نظامی
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۱) حکایت آن زن که بر شهزاده عاشق شد

 

به میدان رفت شاه و شاهزاده

جهانی خلق بودند ایستاده

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهارم » (۱) حکایت سرپاتک هندی

 

ز زخم چنگل او شاه زاده

فغان می‌کرد از درد چکاده

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهارم » (۴) حکایت شه زاده که مرد سرهنگ بر وی عاشق شد

 

میان لشکر آن شاه زاده

تنش می‌شد سوار و جان پیاده

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۸
sunny dark_mode