گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

 

گهی دندان به دست سنگ داده

گهی لب بر سر سنگی نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین

 

طلب کردش به خلوت شاه‌زاده

زبان چون تیغ هندی بر گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

 

ز نقاشی به مانی مژده داده

به رسامی در اقلیدس گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

نقاب از گوش گوهرکش گشاده

چو گوهر گوش بر دریا نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

به یک بوی از ارم صد در گشاده

به دوزخ ماه را دو رخ نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

از آن غم دست‌ها بر سر نهاده

ز دیده سیل طوفان بر گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

نه ماه آیینهٔ سیم‌آب داده

چو ماه نخشب از سیم‌آب زاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

کلید از دست بستان‌بان فتاده

ز بستان نار پستان در گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

ترنج و سیب لب بر لب نهاده

چو در زرین‌صراحی لعلِ باده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

 

نخوردی بی‌غنا یک جرعه باده

نه بی‌مطرب شدی طبعش گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

 

ازین سو تخت شاهنشه نهاده

وشاقی چند بر پای ایستاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

 

ز شکر هر یکی تنگی گشاده

ز شیرین بر شکر تنگی نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

به سوگ نیزه‌های سر فتاده

صبا گیسوی پرچم‌ها گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

حریر سرخ بیرق‌ها گشاده

نیستانی بد آتش درفتاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد

 

برون پرده فرهاد ایستاده

میان درْبسته و بازو گشاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۴ - صفت داد و دهِش خسرو

 

زمین تا آسمان رانی گشاده

ثریا تا ثری خوانی نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانهٔ شکار

 

کمر دربسته و ابروگشاده

کلاه کیقبادی کژ نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

به بالین شه آمد دل گشاده

به خدمت کردنِ شه دل نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۰ - غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

به امیدی جهان بر باد داده

به پنداری بدین روز اوفتاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

ملک بر یاد شیرین تلخ باده

لبالب کرده و بر لب نهاده

نظامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode