گنجور

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل

 

شنودم از یکی صاحب کرامات

که شد روزی جهودی در خرابات

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل

 

اگر وقت آمد ای مرد خرافات

سری بیرون کن از کوی خرابات

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

بلی قومی که گم گشتند ازان ذات

فقالوا ربّنا ربّ السّموات

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۱ - دگر بار رفتن دایه پیش هرمز

 

پس آنگه دایه آمد در مراعات

بدو گفت ای برخ ماه ازتو شهمات

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

چو یافت از شاه بسیاری مراعات

شهش گفتا دگر یابی مکافات

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۱ - بیمار گشتن جهان افروز

 

چو شکّر گلرخ آمد در مراعات

که ای پیش رخت شاه فلک مات

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۴ - در توحید فرماید

 

بود مدفونش اندر نفی و اثبات

شقاوتهای جمله با سعادات

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۰ - در تحقیق مقامات اهل سلوک

 

مراد رهروان در فعل و طاعات

مقاماتست و اوقاتست و حالات

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۰ - در تحقیق مقامات اهل سلوک

 

خلافی نیست ای جان در مناجات

میان رهروان اندر مقامات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

تو دادی رفعتش در روی ذرات

فرستادی مرا دو اسفل آیات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶ - در اسرار عشق الهی فرماید

 

برون جستم ازین زندان ظلمات

شدم آزاد اندر حضرت ذات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۹ - جواب دادن منصور شیخ جنید را از حالات

 

ز سر تا پای منصور است کل ذات

اناالحق گوی در وی جمله ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۰ - در فنا و در یافتن بقای کل فرماید

 

ز قرآن این زمانم واصل ذات

حقیقت دانم اندر جمله ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۲ - در نموداری اعیان و خورشید جان فرماید

 

نهان شو شیخ تا گردی به کل ذات

حقیقت ذات گردد جمله ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۲ - در نموداری اعیان و خورشید جان فرماید

 

دمی کز عشق آمد هست آن ذات

کند مر محو اینجا جمله ذرات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۶ - در حقایق و توحید کل فرماید

 

تو خورشیدی و عالم هست ذرات

همه فعلاندو تواندر صفت ذات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۷ - در ذات و صفات و عین الیقین فرماید

 

بجز رویش مبین اینجا ز ذرات

که گرداند ترا در جملگی ذات

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۸ - در بیخودی و مستی و کشف ذات فرماید

 

از آن می خور که گردی در زمان ذات

اناالحق میزنی بر جمله ذرات

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۲۱
sunny dark_mode